Używane pojęcia:

Administrator – Grupa Centrum, ul. Świętego Krzyża 2, 32-545  Dulowa, tel: (+48) 728 224 441, email: centrum.bok@gmail.com

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://egrupacentrum.pl/

Użytkownik – każda osoba (prywatna lub reprezentująca firmę), która korzysta ze strony

Usługa – działanie zlecone przez Użytkownika, np. prośba o kontakt lub sesja online.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Użytkownik może przekazywać swoje dane Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak: formularz kontaktowy
 4. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu realizacji zleconej Usługi.
 5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do podjęcia akcji wymaganej przez dany formularz.
 6. Administrator zapewnia, że przekazane dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych Użytkownika podmiotom trzecim. Wyjątkiem może być obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 8. Administrator nie powierza przekazanych danych osobowych żadnym osobom, ani dostawcom usług.
 9. Użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
  2. prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie może uzyskać dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude:
  • Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  • Ustawa ŚUDE: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  • Ustawa ODO: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.)

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) Grupa Centrum podaje następujące

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Grupa Centrum, ul. Świętego Krzyża 2, 32-545  Dulowa,

tel: (+48) 728 224 441, email: centrum.bok@gmail.com

 

 • Kategorie przetwarzanych danych:

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

 • Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1) wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem, lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3) odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

5) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 • Źródło danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani. Administrator może przetwarzać dane pochodzące od innych podmiotów, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich udostępnienie Administratorowi.

Administrator może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych.

 

 • Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z

usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

1) dostawcy usług informatycznych;

2) podmioty świadczące usługi księgowe;

3) podmioty świadczące usługi marketingowe.

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za

wyjątkiem następujących sytuacji:

 1. Udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne.
 2. Udostępnienia danych użytkownika platformy https://egrupacentrum.pl/ w postaci pseudonimu (o ile zawiera dane osobowe) oraz wizerunku lektorom, których użytkownik wybiera do przeprowadzenia lekcji. Część lektorów przebywa w krajach niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Niektóre z tych krajów są krajami co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które Administrator zawiera z lektorami. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie Administratora. Lokalizację danego lektora można sprawdzić za pomocą opcji dostępnych na platformie www.zuzaslanguages.com.

 

 • Czas przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

1) w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;

2) w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

3) przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;

4) w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;

5) w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed

roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

 

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo

również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.